по ОП 'Иновации и конкурентоспособност'

Проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Наименование на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на „Солдекс“ ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност.

Приоритетна ос: Технологично развитие и иновации

Инвестиционен приоритет: Технологично развитие и иновации

Срок и продължителност на проекта: 18 месеца – 18.01.2017 – 18.07.2018 г.


"Солдекс" ЕООД разработва изцяло самостоятелно иновативния мехатронен процес, който ще се внедри посредством солоочистваща инсталация.

Предложеният за внедряване по настоящия проект процес е иновативен и с негова помощ ще бъде успешно внедрена нова солоочистваща услуга чрез инвестиция в приоритетна област Мехатроника.

С настоящия проект се предвижда да се внедри нов иновационен метод в промиването и съхранението на суровината - морска сол, чрез внедряване на нова високотехнологична мобилна инсталация за промиване и стифиране, с която ще се подобри значително качеството на добитата суровина.

Иновативният процес, който ще бъде внедрен посредством придобиването на инсталация за солоочистване, ще позволи на дружеството-кандидат да диверсифицира своята основна дейност и да стартира нова услуга по солоочистване, с която ще се обслужи съществуваща пазарана ниша в сектора на солодобив и последваща преработка.