Обява за работа във връзка с изпълнение на проект по ОП Иновации и конкурентоспособност

Обява
 
„Работник  поддръжка солоочистваща инсталация“
 
Изисквания към кандидатите:

Завършено средно или средно специално образование.Опит по специалността е предимство.
 
Описание на длъжността:
 
Съвместно със „Служител поддръжка солоочистваща инсталация“ извършва техническо периодично обслужване на солоочистваща инсталация в съотвествие с техническите характеристики на инсталацията по време на нейното транспортиране, монтиране и експлоатация.
 
Изпълнява технологичните операции и нареждания на „Служител поддръжка солоочистваща инсталация“ в установената последователност, като спазва основните принципи и правила за ефективно протичане на дейностите в инсталацията и безопасна работа.
 
Следи за изправността на всички използвани съоръжения, инсталации и инструменти  по време на работа.
 
Изпълнява всички произтичащи от заеманата длъжност задачи съзнателно и компетентно, в рамките на предоставените му права и отговорности, пази грижливо имуществото, което му е поверено, спазва хигиенните норми на обекта.
 
Длъжен е да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати.
 

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-1.001-0359-C01 „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Солдекс“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган