Новини

П о к а н а
за участие в информационна среща по проект
BG16RFOP002-1.001-0359-C01 „Повишаване конкурентоспособността на
"Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и
диверсификация на основната дейност”
 
 
На 28.05.2018 г. от 11:00 часа в конферентната зала на х-л „Филипополис“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145А, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор с бенефициент „Солдекс“ ЕООД BG16RFOP002-1.001-0359-C01 по проект „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа на иновациите в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
 
В рамките на събитието „Солдекс“ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно изпълнението на заложените дейности.