Процедури и търгове

Публична покана за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
 
„Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой високотехнологична солоочистваща инсталация, съдържащ следните компоненти:
1. Платформа; 2. Помпа центробежна самозасмукваща; 3. Сито обезводняващо; 4. Спирален класификатор (сепаратор); 5. Междинен кошов елеватор; 6. Вертикален сепаратор с въздушен ежектор; 7. Обезводняващ кошов елеватор; 8. Разтоварващ лентов транспортьор“  
Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.      
Повече информация :
https://eumis2020.government.bg
https://www.eufunds.bg
                         Публична покана Техническа спецификация Изисквания за офертите Методика за оценка Проекто договор Оферта Декларация по чл.12