Проведен информационен ден в Солдекс

ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В СОЛДЕКС ЕООД
 
 
 
На 28.05.2018 г. от 11:00 часа в конферентната зала на х-л „Филипополис“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145А, се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор с бенефициент „Солдекс“ ЕООД BG16RFOP002-1.001-0359-C01 по проект „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа на иновациите в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
 
В рамките на събитието „Солдекс“ ЕООД представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.
 
„Солдекс“ ЕООД стартира изпълнението на своя договор за безвъзмездна финансова помощ на 18.01.2017 г. Проектът „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговотo изпълнение е 18 месеца. Одобреният бюдежт на проекта възлиза на 1660 000.00 лв. като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60% или 996 000,00 лева. Съответно размерът на европейското съфинансиране по проекта възлиза на 846 600,00 лв., а на националното съфинансиране – 149 400,00 лв.
 
Към настоящият момент по изпълнението на проекта предприятието е изпълнило следните дейности:
 
-  Сфомиран екип за изпълнението на проекта.
– Разработен график за изпълнение на проекта;
– Управление и контрол на изпълняваните дейности;
- Окомплектоване на документи и получено авансово и междинно плащане по проекта.
През отчетния период са спазени принципите за икономичност, ефективност, ефикасност и прозрачност;
– Публикувани 1 броя  съобщения за набиране на ценови предложения ;
- Административно управление – съблюдава административното съответствие и договореност на проекта през отчетния период.
  1. Проведена е един брой процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ на основание ПМС №160/01.07.2016 г. и чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на машини, представляващи дълготрайни материални активи, по следните обособени позиции:

Обособена позиция: 

  1. Подписан е договор с избрания по процедурата изпълнител;
  2. Извършена е доставка на предвиденото в договора оборудване - високотехнологична солоочистваща инсталация – 1 бр.

 
Визуализация и популяризация на проекта –
Проведени са две публични събития по време на изпълнението на проекта, изработени са   табела, направени са публикации в сайт и местна медия
 
 

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-1.001-0359-C01 „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „Солдекс“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган