Проведен информационен ден

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ С ПРОВЕДЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В СОЛДЕКС ЕООД 
На 07.09.2017 г. от 11:00 часа в конферентната зала на х-л „Филипополис“ на адрес: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145А, се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор с бенефициент „Солдекс“ ЕООД BG16RFOP002-1.001-0359-C01 по проект „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа на иновациите в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).На информационния ден бяха поканени представители на Областен информационен център, УО и контрагенти.В рамките на събитието „Солдекс“ ЕООД представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта - „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност”.
Предложеният за внедряване по настоящия проект процес е иновативен и с негова помощ ще бъде успешно внедрена нова солоочистваща услуга чрез инвестиция в приоритетна област Мехатроника.
С настоящия проект се предвижда да се внедри нов иновационен метод в промиването и съхранението на суровината - морска сол, чрез внедряване на нова високотехнологична мобилна инсталация за промиване и стифиране, с която ще се подобри значително качеството на добитата суровина.Към настоящият момент, бенефициентът успешно е изготвил документация за избор на изпълнител, както и е преминала процедура по избор на изпълнител „Избор с публична покана“ с една обособена позиция. В следствие на проведената процедура „Солдекс“ ЕООД с сключило един брой договор за доставка с изпълнители, като придобиването на ДМА, все още е в процес на изпълнение.Договор за доставка  BG16RFOP002-1.001-0359-C01-Su, сключен с „Пенчев Инвест“ ЕООД на 02.08.2017 г.
Обособена позиция: 
1. „Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой високотехнологична солоочистваща инсталация“ – 1 бр. Проектът „Повишаване конкурентоспособността на "Солдекс" ЕООД чрез внедряване на иновативен мехатронен процес и диверсификация на основната дейност” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговот изпълнение е 18 месеца. Одобреният бюдежт на проекта възлиза на 1 660 000.00 лв. като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60% или 996 000,00 лева. Съответно размерът на европейското съфинансиране по проекта възлиза на 846 600,00 лв., а на националното съфинансиране – 149 400,00 лв.